Hlavné povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní BOZP

Zamestnávateľovi vzniká v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci množstvo povinností. Toto sú tie najdôležitejšie povinnosti, ktoré by mal dodržiavať každý zamestnávateľ.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávateľ je povinný kontrolovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a vyžadovať, aby zamestnanci dodržiavali predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečné pracovné postupy a zásady bezpečnej práce. Pri realizovaní opatrení potrebných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, zamestnávateľ tiež musí presadzovať všeobecné zásady prevencie. Tieto povinnosti sú detailnejšie rozpísané v článku Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zabezpečením BOZP.

 

Bezpečnostnotechnická služba

Každý zamestnávateľ musí pre zamestnancov zabezpečovať bezpečnostnotechnickú službu. Viac o tejto povinnosti a aj ako je ju možné zabezpečovať sa dočítate v článku Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť bezpečnostnotechnickú službu.

 

Pravidelné školenie zamestnancov

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný vykonať školenie zamestnanca po jeho prijatí do zamestnania a potom aspoň raz za dva roky. Viac o školení zamestnancov nájdete v článku Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zabezpečením BOZP.

 

Povinnosti pri pracovnom úraze

Prioritou každého zamestnávateľa je prevencia pred vznikom pracovného úrazu. Zamestnávateľ musí rozhodnúť o tom, komu a ako oznamuje vznik pracovného úrazu a každý pracovný úraz je povinný evidovať. Všetky povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa pracovných úrazoch sú rozpísané v článku Povinnosti pri vzniku pracovného úrazu.

 

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov

Zamestnávateľ musí poskytovať zamestnancom ochranné pracovné prostriedky ak sú nevyhnutné pre ochranu ich života a zdravia prihliadajúc na charakter vykonávanej práce. Podrobnejšie je táto povinnosť popísaná v článku Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zabezpečením BOZP.

Zdielajte!

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.