Otvárate novú prevádzku alebo k Vám ide na kontrolu Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru? Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Kompletná dokumentácia do 5 dní

Zmluvná garancia správnosti

Chránite svojich zamestnancov a klientov

Vypracované špecialistom

Naše služby:

  Odborné školenia zamestnancov

  Preventívne protipožiarne prehliadky

  Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

  Asistencia pri kontrole zo strany štátneho požiarneho dozoru

Všetky právnické a fyzické osoby podnikatelia majú povinnosť na úseku požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Povinnosti vlastníkov nehnuteľností

1 Preventívne protipožiarne prehliadky je potrebné vykonávať v lehotách

+ V obytnom dome a v priestoroch s občasnými pracovnými miestami je potrebné vykonávať prehliadku každých 12 mesiacov.

+ V administratívnych priestoroch je potrebné vykonávať prehliadky každých 6 mesiacov.

+ V ostatných objektoch je povinnosť vykonávať prehliadky každé 3 mesiace.

2 Organizácia a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

3 Obsah preventívnych protipožiarnych prehliadok:

+ Označenie pracovísk požiarnymi značkami

+ Kontrola zariadení protipožiarneho zásahu

+ Kontrola trvalej voľnosti únikových ciest

+ Organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracoviskách

+ Porovnanie skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi

+ Stavebné riešenie budov

+ Umiestnenie a manipulácia s horľavými látkami

+ Kontrola stavu technických a požiarnotechnických zariadení

4 Určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

5 Pravidelné školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi, odborná príprava protipožiarnej hliadky

6 Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

+ Požiarny poriadok pracoviska

+ Požiarna identifikačná karta

+ Požiarne poplachové smernice

+ Požiarny evakuačný plán

+ Požiarna kniha

+ Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

+ Doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovov

+ Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

+ Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby

+ A iné doklady

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.