Otvárate novú prevádzku alebo k Vám ide na kontrolu Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru? Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Naši Technici požiarnej ochrany Vám poskytnú služby v oblasti ochrany pred požiarmi, ako napríklad:

 • Odborné školenia zamestnancov
 • Preventívne protipožiarne prehliadky
 • Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
 • Asistencia pri kontrole zo strany štátneho požiarneho dozoru

Všetky právnické a fyzické osoby podnikatelia majú povinnosť na úseku požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Povinnosti podnikateľov:

 1. Preventívne protipožiarne prehliadky je potrebné vykonávať v lehotách
  • V obytnom dome a v priestoroch s občasnými pracovnými miestami je potrebné vykonávať prehliadku každých 12 mesiacov.
  • V administratívnych priestoroch je potrebné vykonávať prehliadky každých 6 mesiacov.
  • V ostatných objektoch je povinnosť vykonávať prehliadky každé 3 mesiace.
 1. Obsah preventívnych protipožiarnych prehliadok:
  • Označenie pracovísk požiarnymi značkami
  • Kontrola zariadení protipožiarneho zásahu
  • Kontrola trvalej voľnosti únikových ciest
  • Organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracoviskách
  • Porovnanie skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi
  • Stavebné riešenie budov
  • Umiestnenie a manipulácia s horľavými látkami
  • Kontrola stavu technických a požiarnotechnických zariadení
 1. Určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 1. Pravidelné školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi, odborná príprava protipožiarnej hliadky
 1. Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
  • Požiarny poriadok pracoviska
  • Požiarna identifikačná karta
  • Požiarne poplachové smernice
  • Požiarny evakuačný plán
  • Požiarna kniha
  • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
  • Doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovov
  • Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
  • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
  • A iné doklady
 1. Organizácia a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.