• Anonymizovaný údaj je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka,
 • Bezpečnosť informačného systému je súhrn personálnych, technických, programových a organizačných opatrení pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky informačného systému,
 • Bezpečnostný incident je udalosť, ktorej dôsledkom môže byť materiálna alebo iná ujma spoločnosti,
 • Biometrický údaj je osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny,
 • Blokovanie osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej týmto zákonom,
 • Členský štát je štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú,
 • Dôverné údaje sú údaje, iné ako osobné údaje, ktorých ochrana je potrebná pre spoločnosť (obchodné tajomstvo a iné pre spoločnosť dôležité a dôverné informácie), alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
 • Firmware je špecifický softvér, ktorý pochádza od výrobcu, je uložený na čipe v prístroji,
 • Havária je udalosť, ktorá vážnym spôsobom naruší prevádzku informačného systému; haváriou je tiež porucha, ak z jej dôvodu trvá narušenie štandardnej prevádzky informačného systému dlhšie ako 24 hodín,
 • Hoax je nevyžiadaná e-mailová správa, ktorá užívateľa varuje pred nejakým vírusom, prosí o pomoc, informuje o nebezpečenstve, snaží sa pobaviť a pod., týmto obťažuje príjemcu a zároveň zbytočne zaťažuje linky, servery a slúži k preposielaniu veľkého množstva inak dôverných informácií, najmä elektronickej adresy rôznych ľudí, ktoré sa potom využívajú k rozosielaniu spamu alebo vírusov,
 • HW je hardvér (hardware),
 • IKT sú informačno – komunikačné technológie, zahŕňajú informačné systémy, technológie, ostatné systémy (periférne zariadenia), prevádzku a pripojenia do sietí, ktoré sú určené k napĺňaniu informačných procesov a komunikačných funkcií – často býva používaná skratka IT (informačné technológie),
 • informačná bezpečnosť je súbor technických a organizačným opatrení za účelom ochrany informácií. Informačná bezpečnosť sa dosahuje použitím vhodných postupov, pravidiel, smerníc, organizačných štruktúr, technického a softwarového zabezpečenia,
 • informačné aktívum je logická skupina informácií (dát), ktorá je ohodnotená z hľadiska ich dôvernosti a dostupnosti, informačné aktívum predstavuje pre spoločnosť istú hodnotu, ktorú je potrebné chrániť,
 • informačný systém osobných údajov (IS) je informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe; informačným systémom sa na účely tohto zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania,
 • IT Manager je zamestnanec, zodpovedný za bezpečnosť prostredia IKT.
 • Likvidácia osobných údajov je zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať,
 • Médium je zariadenie alebo predmet, na ktorom sú uchovávané dáta (USB Kľúč, CD, atď.),
 • Operačný systém je základný program potrebný pre fungovanie počítača,
 • Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenie, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 zákona,
 • Osobitnou kategóriou osobných údajov sú osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života; ďalej je to aj rodné číslo, ktoré sa môže spracúvať v zmysle zákona ak jeho použitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania,
 • Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 • Podmienkami spracúvania osobných údajov sa rozumejú prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritéria alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov alebo v priebehu ich spracúvania,
 • Porucha je udalosť, ktorá naruší štandardný spôsob prevádzky informačného systému,
 • Poskytovanie osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva,
 • Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právny akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky,
 • Priestor prístupný verejnosti je priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon,
 • Príjemcom je každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana; prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje osobné údaje na základe § 3 ods. 1 písm. g) zákona a úrad, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, sa nepovažujú za príjemcu,
 • Sídlo je pracovisko, v ktorom má miesto výkonu práce väčšina zamestnancov spoločnosti,
 • Spam je nevyžiadaný e-mail, väčšinou ide o hromadné inzercie atď.,
 • Spracúvanie osobných údajov je vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie,
 • Sprístupňovanie osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva,
 • Sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 zákona a v súlade s týmto zákonom,
 • Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,
 • SW je softvér (software),
 • Treťou krajinou je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou,
 • Účel spracúvania osobných údajov je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť,
 • Úrad je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • Verejným záujmom sa rozumie dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody,
 • Všeobecne použiteľný identifikátor je trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch (v podmienkach spoločnosti je týmto identifikátorom rodné číslo),
 • Zákon o ochrane osobných údajov je úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • Zverejňovanie osobných údajov je publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste.

Zdielajte!

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.