Naša spoločnosť sa venuje školeniam zamestnancov v oblasti BOZP.

Všetci podnikatelia majú povinnosť zabezpečiť odbornú výchovu a vzdelávanie svojich zamestnancov tak, aby obsah oboznámenie a jeho pravideľnosť boli náležite prispôsobené druhu vykonávanej práce, pracovisku a iným faktorom, ktoré ovplyvňujú výkon práce.

Flexibilná doba školení

Po ukončení školenia získate certifikát

Pre skupiny aj jednotlivcov

Školiteľ je odborný garant

Ciele školenia:

Bezpečný pracovný postup

Využívanie pracovných prostriedkov

Zamedzenie nebezpečenstva a ohrozenia na pracovisku

cerveny vykricnik

Školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné zabezpečiť minimálne jeden krát za dva roky, ak zákon alebo vnútorný predpis neustanovujú inú lehotu.

cerveny vykricnik

Lehoty vzdelávania zamestnancov:

Školenie BOZP každých 6 mesiacov:

 • Obsluha rámovej píly: oboznámenie s prevádzkovými bezpečnostnými požiadavkami a predpismi a preskúšanie
 • Obsluha potrubných systémov s lekárskymi plynmi a podtlakom na lekárske ciele: školenie z postupu počas núdzového stavu

Školenie BOZP každých 12 mesiacov:

 • Pracovníci, ktorí vykonávajú alebo riadia stavebné práce
 • Vo výškach nad 1,5 m, ak nemôžu pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh
 • Na pohyblivých pracovných plošinách
 • Na rebríkoch vo výške nad 5 m
 • Pomocou horolezeckej (speleologickej) techniky
 • Vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií
 • Zamestnanec zaradený na prácu vo výbušnom prostredí: výcvik v používaní izolačných dýchacích prístrojov a vykonávanie činností pri havarijných situáciách v rámci obsluhy zariadení a vykonávanie opatrení na zníženie nepriaznivých účinkov výbuchu
 • Členovia štábov a odborných jednotiek civilnej ochrany: nácvik v trvaní 4 – 6 hodín alebo cvičenie v trvaní 8 – 16 hodín – obvodný úrad
 • Zamestnanci: školenie o nebezpečenstvách a možnom zdravotnom riziku z biologických faktorov
 • Zamestnanci: školenie o nebezpečenstvách a možnom zdravotnom riziku z chemických faktorov
 • Pracovníci na plavidlách : predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Školenie BOZP každých 24 mesiacov:

 • Zamestnanci a vedúci zamestnanci : vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zástupca zamestnancov : vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zdravotnícky pracovník: obnovovanie vedomostí a praktických zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií
 • Zamestnanci prichádzajúci do styku s omamnými a psychotropnými látkami: aktualizačné oboznámenie s preverením znalostí
 • Obsluha motorovej reťazovej píly: školenie a preskúšanie komisiou z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určených pracovných a technologických postupov
 • Obsluha zásobníkov na sypké hmoty: školenie a overenie znalostí
 • Vodca plavidiel: predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
 • Zvárači a zváračskí robotníci: preskúšanie z predpisov o zváraní zváračským technológom

Školenie BOZP každých 36 mesiacov:

 • Zamestnanci: precvičovanie situácií podľa havarijného plánu
 • Zamestnanci: precvičenie plánu ochrany zamestnancov
 • Zamestnanec manipulujúci s fľašami na plyn ( skladovanie, doprava): poučenie s pokynmi o obsluhe, bezpečnostnými zásadami a poplachovým plánom
 • Obsluha tlakových staníc plynu: poučenie s pokynmi o obsluhe, bezpečnostnými zásadami a poplachovým plánom
 • Pracovníci, ktorí projektujú, riadia, vykonávajú a kontrolujú stavebné práce : školenie z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s overením znalostí
 • Pracovník poverený vykonávaním kontrol reťazových píl: školenie a preskúšanie komisiou
 • Obsluha tlakových nádob stabilných: oboznámenie a praktické zacvičenie z obsluhy a preskúšanie: odborný pracovník tlakových zariadení
 • Obsluha parných a horúcovodných kotlov (kurič): školenie a preskúšanie odborným pracovníkom (revíznym technikom) tlakových (a plynových) zariadení
 • Výťahový technik: oboznámenie s prevádzkou výťahu a preskúšanie – revízny technik zdvíhacích zariadení

Školenie BOZP jeden krát za 5 rokov:

 • Havarijný technik 40 hod a špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 50 hod: aktualizačný kurz s overením vedomostí
 • Technik požiarnej ochrany 30 hod, špecialista požiarnej ochrany 40 hod, preventivár požiarnej ochrany obcí 10 hod: aktualizačná odborná príprava s overením vedomostí
 • Vodiči s osvedčením C, D, E : kurz vzdelávania z teórie v rozsahu 35 hodín v 7 hodinových denných sústredeniach
 • Obsluha vyhradených technických zariadení, určených pracovných prostriedkov a vykonávanie činnosti s vyšším rizikom, na ktoré ustanovujú osobitné predpisy osvedčenie alebo preukaz: aktualizačná odborná prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie

V prípade, záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár

Na Vaše dotazy odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.